Marc teòric

És important per a nosaltres, com a entitat, donar una base teòrica que ens serveixi com a guia conceptual a l’hora d’entendre la nostra manera de fer.
Per això, els nostres fonaments s’identifiquen en 3 conceptes bàsics que giren entorn:

  1. Sociòleg Zygmunt Bauman i la seva idea de Societat Líquida.
  2. Piràmide de Maslow on es determina la jerarquia de les necessitats humanes.
  3. Concepte de Rappaport sobre el “Empowerment” tant comunitari com individual.

1 Societat líquida
“Tal com explica el prestigiós sociòleg Zygmunt Bauman, som en una societat de riscos i certeses,
amb menys i menys vincles amb estructures col•lectives i, per tant, més individualitzada. En altres paraules, l’autor del concepte de «societat líquida» considera que els trets característics
de la nostra societat són els valors poc sòlids, sustentats en la incertesa i la rapidesa dels canvis que afebleixen els vincles humans: allò que abans significava nexes potents ara són lligams fràgils i provisionalitat. El treball, la política, les prestacions socials i els vincles humans es debiliten i esdevenen inestables, sense seguretat, fràgils, entre la incertesa i la
desconfiança.” Dictamen TEIXIT ASSOCIATIU I ABORDATGE DE LA CRISI, Consell de Ciutat. Pàg. 7
> http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/dictamen-teixit-associatiu-abordatge-crisi.pdf
> https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
Donat l’empobriment d’estrucutres col·lectives i vincles comunitaris, un dels nostres objectius
és la regeneració i contrucció de nous ponts comunitaris, que permetin minimitzar els riscos i
incerteses per a generar confiança i col·laboració entre el veïnat.

2 Jerarquia de les necessitats humanes / Abraham Maslow
A. Maslow va organitzar les necessitats humanes per nivells. Les va organitzas de més bàsiques a
menys, el fet és que no es pot cobrir tot un nivell superior sense haver cobert totalment l’anterior.
Per tant, cal tenir en compte que tant usuaris com
voluntaris estan cobrint necessitats humanes.

3 Empowerment
> https://www.uv.es/lisis/sofia/sofia_empower.pdf
Buelga, S. (2007). El empowerment: la potenciación del bienestar desde la psicología comunitaria.
En M. Gil (Dir), Psicología Social y Bienestar: una aproximación interdisciplinar (pp.154-173).
Universidad: Zaragoza
En un moment de risc d’exclusió social degut a la manca de capacitat per a cobrir les necessitats
bàsiques, les persones es veuen afectades a nivell personal. El fet comú en aquests casos, és la
frustració davant la impossibilitat d’un mateix, pera garantir aquestes necessitats. Aquest fet fa que es tornin dependents a l’ajuda dels altres.
Considerm que un cop cobertes les necessitats bàsiques, és el punt de partida ideal per poder
acompanyar-los en un procés de recuperació de la seva autonomia.
Aquest procés és la base del concepte de “Empowerment” ( entenent-t’ho com a potenciació o enfortiment) on l’objectiu és que la persona guanyi aptituds que li permetin ser menys depenent
i relacionar-se de manera més saludable amb l’entorn.
D’altra banda aquest concepte, també actua en el col·lectiu en el moment que un grup de gent que comparteix una mateixa inquietud, decideix treballar conjuntament, potenciant-se i enfortint-se per incidir en una preocupació comuna. Un cop aquest col·lectiu aconsegueix incidir-hi positivament, tots els subjectes que hi participen es senten empoderats individualment per aquesta participació col·lectiva. Amb aquest fet s’aconsegueix una potenciació de les capacitats personals tant de voluntaris com d’usuaris. La coherència d’aquest procés ve donada perquè el “Empowerment” viscut des del col·lectiu, és el que permet transmetre aquesta actitud a nivell individual.
Aquests tres conceptes ens marquen, de manera clara, les nostres directrius:

  • Cal treballar per a reconstruir estructures col·lectives que ens facin tenir un sentiment de
  pertinença i poder construir una xarxa social que ens permeti l’acció.
  • És important identificar les necessitats i entendre la jerarquia d’aquestes, per a poder
  elaborar un pla d’acció.
  • Fomentar l’autonomia de les persones és el principal objectiu a l’hora d’oferir el recolzament.